Land

Op het land

De bodem in het Groene Hart bestaat voor een groot deel uit veengrond. Door droge zomers, landbouw en ontwatering zakt de bodem. Het waterpeil en de bodem zakken op sommige plekken zo ver dat de druk van onderop te groot wordt en er zout water naar boven komt. Hierdoor is landbouw soms niet meer mogelijk en ontstaat behoefte aan vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven.

Daarnaast oxideert het veen wat weer zorgt voor een grotere CO2-uitstoot, wat weer gevolgen heeft voor het milieu. We willen nieuwe en duurzame ‘bodemdalingsbestendige’ verdienmodellen ontwikkelen voor agrariërs in veengebieden. Zo kunnen we het gebied ook in de toekomst nog benutten voor agrarisch of recreatief ondernemerschap. Daarnaast willen we ook de klimaatdoelen van verminderde CO2 uitstoot bereiken. In verschillende trajecten wordt al gewerkt aan klimaatmaatregelen, zoals de toepassing van onderwaterdrainage en CO2-reductie in veengebieden. Het doel is om de ervaringen en resultaten daarvan met inwoners en ondernemers in het Groene Hart te delen.

Op welke manieren we vernieuwd ondernemerschap en een daling van de CO2-uitstoot het best kunnen bereiken, willen we helder krijgen in verschillende projecten. Hieronder staan de deelnemende projecten.

Projecten op het land

Projectsoort: Land

Actualisatie en uitbreiding van het meetnetwerk in Zegveld

Het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen in het …
Lees meer
Projectsoort: Land

Dialoog transitie opgave Bodemdalingsgevoelig gebied

Bodemdaling in het veenweidegebied is een probleem van iedereen, maar oplossingen richten zich …
Lees meer
Projectsoort: Land

Financieringsarrangement voor het vernatten van veen

Het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden vraagt forse investeringen, die bekostigd moeten …
Lees meer
Projectsoort: Land

Lisdodde, certificering voor marktkansen

Natte teelt, ofwel ‘boeren op land met een hoog waterpeil’, vraagt om een heel andere bed …
Lees meer
Projectsoort: Land

Living Lab Boeren op Hoog water

Om bodemdaling van het veenweidegebied tegen te gaan, kan het grondwaterpeil worden verhoogd. Maar …
Lees meer
Projectsoort: Land

Ontwerpen lange termijn perspectief

Gestuurd door bodemdaling, CO2-reductie en de zoetwatervraag staat het veenweidegebied voor een …
Lees meer
Projectsoort: Land

Veenboeren in Beweging

Dit project onderzoekt hoe energielandschappen een bijdrage kunnen leveren bij het verminderen van …
Lees meer
Projectsoort: Land

Veenweide Innovatiecentrum Zegveld

Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) is aanjager voor innovaties en werkt aan thema’s die zijn v …
Lees meer
Projectsoort: Land

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard

In de Krimpenerwaard beheren melkveehouders een bijzonder cultuurlandschap. Bodemdaling en …
Lees meer
Projectsoort: Land

Restveengebied in transitie

Het restveengebied in gemeente Zuidplas was voorheen een klassiek agrarisch veenweidelandschap. …
Lees meer
Projectsoort: Land

Veen, Voer en Verder II

Het voorkomen van verdere bodemdaling is belangrijk. Een oplossing kan natte teelt zijn. In 2015 is …
Lees meer