bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Het NOBV draagt bij aan een klimaatbestendige toekomst

Datum14 december 2020

In het Klimaatakkoord is voor veenweiden een vermindering in uitstoot van broeikasgassen van 1,0 megaton in 2030 vastgelegd. Maar wat zijn eigenlijk de effecten van verschillende maatregelen tegen bodemdaling op broeikasgasuitstoot? Wat is de huidige uitstoot uit veengebieden? En welke rol spelen bijvoorbeeld bodemleven en waterkwaliteit bij de uitstoot?

meetpaal-lisdodde-zegveld_2op3

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) doet sinds medio 2019 onderzoek naar de omvang van de uitstoot van broeikasgassen uit veenweiden. Doel van het NOBV is de effectiviteit te onderzoeken van verschillende maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de emissies beter te voorspellen. Daarbij worden ook de effecten op bodemdaling in kaart gebracht. 
Het NOBV wordt gefinancierd vanuit het Klimaatakkoord. Voor de eerste twee jaar is er daarnaast een belangrijke bijdrage gedaan vanuit de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Van deze bijdrage is met name de locatie Zegveld gefinancierd waar metingen worden gedaan van onderwaterdrainage, drukdrainage, peilverlaging en lisdodde. Meer informatie over deze locatie leest u hier.

In het kader van het onderzoeksprogramma zijn er op verschillende plekken in Nederland meetlocaties ingericht. Daar doet het NOBV meerjarig onderzoek naar de effecten van maatregelen. In de toekomst komen er nog nieuwe meetlocaties bij. Het is een uitvoerig programma, waarin niet alleen op diverse locaties wordt gemeten maar ook wordt gekeken naar verschillende typen veen en verschillende maatregelen.

De metingen worden gedaan door een omvangrijk onderzoeksconsortium van verschillende universiteiten en kenniscentra en aangestuurd vanuit STOWA (kenniscentrum van waterschappen en provincies). In samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) is er ook een Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden gestart met als doel kennis zoveel mogelijk uit te wisselen en te laten doorwerken.

Voor meer informatie over de Deelexpeditie kunt u mailen naar info@nobveenweiden.nl.

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van een gesprek met Pui Mee Chan, Programmaleider NOBV vanuit STOWA en trekker NKB deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden.

Nieuwsoverzicht