bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen van start

ProjectsoortKennisontwikkeling

Medio 2022 is het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) van start gegaan. Het Kenniscentrum, gevestigd in het Arti Legi gebouw op de Markt in het centrum van Gouda, heeft als doel kennis over bodemdaling en funderingsproblematiek in Nederland te bundelen en te ontsluiten. Dat gebeurt zowel fysiek, met onder andere een tentoonstelling en een roadshow, als digitaal via de kennisbank op de website. De Regio Deal Bodemdaling Groene Hart heeft samen met andere partners bijgedragen aan de oprichting van het KBF.

Met de oprichting van het KBF wordt opschaling van reeds bestaande programma’s en projecten mogelijk gemaakt. Het Kenniscentrum richt zich op vijf taken:

  • Kennishub, waarin bestaande kennis wordt gebundeld en nieuwe kennis wordt ontwikkeld;
  • Vitaal Netwerk, waarin synergie tussen verschillende programma’s, organisaties en initiatieven wordt gestimuleerd;
  • Bewustwording, waarbij door middel van een tentoonstelling en een roadshow aandacht wordt gevestigd op bodemdaling en funderingsproblematiek;
  • Onderwijs, waarbij onder andere onderwijsmodules en trainingen worden ontwikkeld voor verschillende doelgroepen;
  • Nationaal loket, waarin kennis breed toegankelijk wordt gemaakt.

Deelexpedities

Met de uitvoering van deze taken bedient het KBF de gehele kenniscyclus. Zo worden er vanuit kennisvragen Communities of Practice (ook wel: deelexpedities) opgericht om kennis te ontwikkelen. Die kennis wordt vervolgens teruggekoppeld waarbij ook wordt gekeken wat verder nodig is aan onderzoek, onderwijs en activiteiten in het kader van bewustwording. Sinds de start van het KBF zijn al verschillende nieuwe deelexpedities opgestart: Kabels en leidingen, Waterinfiltratiesystemen 2.0, Funderingsproblematiek in veenweidegebied en Informatievoorziening over funderingen bij verkoop van woningen. KBF-directeur Corné Nijburg roept iedereen in het netwerk op om daarnaast ideeën aan te dragen voor deelexpedities en activiteiten. Niet alles kan tegelijk worden opgepakt, maar met hulp van alle stakeholders in het netwerk kan het KBF verder bouwen aan verdieping en verdere verspreiding van kennis.

Netwerk van gemeentes

Een ander aandachtspunt voor de komende tijd is het leggen van verbinding op zowel stedelijk als landelijk gebied. Een van de activiteiten die het KBF in dat kader optuigt is het ophalen van kennisvragen bij gemeenten en het leggen van verbinding tussen gemeenten om kennis en ervaring te delen. Zo was er in februari een afspraak in Friesland over het onderwerp funderingsloket. Naar aanleiding daarvan zal, in samenspraak met andere partijen in het netwerk, bekeken worden of er een netwerk van gemeentes kan worden opgezet om kennis te verbinden en te delen.

nieuwsbrief-rdbgh_nieuwsbriefartikel-kenniscentrum_kennisontwikkeling-kenniscentrum-bodemdaling-en-funderingen

Het online platform van het KBF biedt ruimte om de kennis die in de afgelopen jaren binnen de Regio Deal is opgedaan te borgen. Daarmee kan het KBF bijdragen aan de nalatenschap van de Regio Deal. Eind april wordt het KBF officieel geopend. Kijk voor meer informatie over het Kenniscentrum op: www.kbf.nl​.

Een van de producten van het KBF die mogelijk is gemaakt dankzij een bijdrage vanuit de Regio Deal is de Toolbox Bodemdaling in Steden. De Toolbox biedt zes praktische tools voor professionals die zich bezighouden met bodemdaling en funderingsproblemen in stedelijk gebied. De Toolbox is onderdeel van de KBF-roadshow en er is een e-learning beschikbaar.

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling