bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling

Grondwater weten, meten en sturen

ProjectsoortKennisontwikkeling
IndienerProvincie Utrecht

Het project ‘Grondwater weten, meten en sturen’ is er op gericht om meer basiskennis te verkrijgen over de grondwaterstand in het landelijke deel van het veenweidegebied. Het gaat daarbij om het zogenaamde freatisch water, dat is het eerste water dat je tegenkomt als je een gat in de grond boort.

foto-hoge-grondwaterstand
hoge grondwaterstand

Concreet gaat het om het gecoördineerd inrichten van een meetnet hiervoor met de Utrechtse waterschappen en mogelijk andere partijen. Dit project is gericht op kennisontwikkeling van de grondwaterstand om mede handvatten te hebben voor de sturing daarop. Het project draagt bij aan beperking van de uitstoot van broeikasgassen, het behoud van het veenweidegebied als cultuur-historisch landschap en als gebied voor (duurzame) landbouw. Hans Mankor, projectleider: “De crux zit 'm erin om met meerdere partijen een gezamenlijk uitgangspunt te formuleren voor een meetnet. Zodat, met zo min mogelijk middelen, zoveel mogelijke kwalitatief goede kennis gegenereerd kan worden.

Partners

Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden, KTC-Zegveld

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Hans Mankor

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling