bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Vier nieuwe projecten toegevoegd aan de Regio Deal bodemdaling

Datum15 april 2021

Sinds de start van de Regio Deal is een aantal projecten aangescherpt en is een aantal projecten goedkoper uitgevallen. Hierdoor is er budget over op de begroting. Dit budget is beschikbaar gesteld voor nieuwe projecten, de zogenaamde tweede tranche. De deelnemende partijen aan de Regio Deal en de partijen die al een project hebben lopen is gevraagd om nieuwe projecten in te dienen. Hierbij zijn zes projectvoorstellen ingediend. Van deze zes projecten zijn vier gekozen. Deze vier projecten worden nu verder uitgewerkt. Nadat deze projecten voldoende zijn uitgewerkt en de subsidie is verstrekt kunnen deze projecten rond de zomer formeel van start.

nieuwbouw-op-slappebodem_750
Foto: NKB

Hieronder worden de vier projecten kort toegelicht.

Groene Hart werkt samen aan inzicht funderingsrisico’s en biedt handelingsperspectief

KCAF gaat een project uitvoeren met een bijdrage vanuit de Regio Deal. Het betreft het project ‘Groene Hart werkt samen aan inzicht funderingsrisico’s en biedt handelingsperspectief’. Dit project is gericht op het inzicht krijgen in funderingsrisico’s. Het project zet in op het bevorderen van bewustzijn bij alle betrokken partijen, het bieden van een handelingsperspectief aan eigenaren en het bevorderen van samenwerking tussen de betrokken partijen. Samen met lokale partners van de Regio Deal en met behulp van de innovatieve oplossing FunderMaps en het Funderingsloket Groene Hart wil het KCAF de schaderisico’s veel beter in kaart brengen. Ruud van Workum (KCAF): “Natuurlijk is een huiseigenaar verantwoordelijk voor de fundering onder zijn eigen woning, maar de hulp van gemeenten en/of waterschappen is echt noodzakelijk om tot oplossingen te komen. Ik help lokale partijen graag op weg.”

Bodemdaling Polder Bloemendaal

Stichting Weids Bloemendaal gaat het project ‘bodemdaling Polder Bloemendaal’ uitvoeren. Dit project is gericht op het beheren van cultureel, historisch waardevol veenweidelandschap. De manier van beheren moet ervoor zorgen dat het in stand blijft, economisch perspectief blijft houden en aantrekkelijk blijft voor weidevogels en bezoekers. Dit wordt gedaan door het grondwater actief te beheren om verdere veenafbraak en daardoor uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling te minimaliseren. Er wordt gestart met een pilot om de processen van veenafbraak en het beperken daarvan gedurende 5 jaar te volgen en te begrijpen.  De stichting heeft de manier van actief grondwaterbeheer specifiek ontworpen voor veenweidegebieden met geringe drooglegging. De ambitie is om vanuit de pilot die manier van actief grondwaterbeheer uit te rollen over het gehele veenweidegebied van Polder Bloemendaal. Voor nadere informatie zie onze website: www.stichtingweidsbloemendaal.nl rubriek bodemdaling.

Deelexpedities Stad

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) heeft project ‘Deelexpedities Stad’ ingediend. Dit project, dat vier thema’s omvat, is gericht op actief verbinden van kennis en organisaties die kennis hebben op het gebied van bodemdaling in stedelijke gebieden, op nationaal niveau. Dit draagt bij om actuele kennis, ervaringen en handelingsperspectieven boven tafel te krijgen, kennishiaten scherp te krijgen en stakeholders te activeren samen te werken en van elkaar te leren. Er zijn al drie thema’s vastgesteld: Coaching IBOR Bodemdaling proof bij bestaande bouw en nieuwbouw, Handreiking adaptief Monitoringplan en Standaard voor aanleg DIT-riolen. Over het vierde thema wordt binnenkort besloten. Welmoed Visser, namens het Uitvoeringsteam van het NKB: “We zijn heel blij met de kans om met steun van de Regio Deal nu flink in te zetten op kennisdoorwerking in het stedelijk gebied. Kennis die we hebben opgedaan in eerdere deelexpedities willen we nu met een coachingstraject en in een ander geval met een handleiding een stap verder brengen: de implementatiefase in. Zo stellen we gemeenten in staat keuzes te maken, slim te investeren en hun openbare ruimte bodemdaling bestendig te maken”.

Grondwater weten, meten en sturen

Het project ‘Grondwater weten, meten en sturen’ is aangevraagd vanuit de Provincie Utrecht. Dit project is er op gericht om meer basiskennis te verkrijgen over de grondwaterstand in het landelijke deel van het veenweidegebied. Het gaat daarbij om het zogenaamde freatisch water, dat is het eerste water dat je tegenkomt als je een gat in de grond boort. Concreet gaat het om het gecoördineerd inrichten van een meetnet hiervoor met de Utrechtse waterschappen en mogelijk andere partijen. Dit project is gericht op kennisontwikkeling van de grondwaterstand om mede handvatten te hebben voor de sturing daarop. Het project draagt bij aan beperking van de uitstoot van broeikasgassen, het behoud van het veenweidegebied als cultuur-historisch landschap en als gebied voor (duurzame) landbouw. Hans Mankor, projectleider: “De crux zit 'm erin om met meerdere partijen een gezamenlijk uitgangspunt te formuleren voor een meetnet. Zodat, met zo min mogelijk middelen, zoveel mogelijke kwalitatief goede kennis gegenereerd kan worden.”

Nieuwsoverzicht