bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Rapport ‘Beelden van Bodemdaling’ geeft inzicht in hoe mensen denken en om kunnen gaan met bodemdaling

Datum14 juli 2021

Bodemdaling is een urgent probleem voor het Groene Hart. Zowel in de stad als op het land.
Bodemdaling zorgt voor verzakkingen in steden en dorpen. Dit heeft veel negatieve gevolgen. Door de lage grondwaterstand of het gewicht van het huis, kunnen huizen die niet op palen staan, ongelijk zakken. Er ontstaat schade aan funderingen en wegen en waterleidingen breken. Doordat we water uit de sloten pompen, komt het grondwater steeds lager te staan. Zo komt het veen droog te staan en komt er lucht bij. Om CO2-uitstoot tegen te gaan, moet de waterstand in de bodem hoog blijven. Dat is lastig voor boeren. Voor lokale overheden is het onderhouden van verzakkende straten, wegen en rioleringen een dure zaak. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende in 2016 in het rapport ‘Dalende bodems, stijgende kosten’ de totale kosten tot 2050 op 22 miljard euro.

0011_vb-20210714-4178

Het rapport ‘Beelden van Bodemdaling’ is het resultaat van een nulmeting en geeft inzicht in het handelingsperspectief over het thema bodemdaling in het Groene Hart bij inwoners (huizenbezitters en particuliere huurders), agrariërs, ondernemers, overheden en terrein beherende organisaties. Aan de verschillende doelgroepen is gevraagd hoe zij denken over en om kunnen gaan met bodemdaling. Het rapport is tot stand gekomen binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, waarin overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samenwerken aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling.

figuur8a_1200

Afbeelding 1: Resultaten op de stelling: Bodemdaling heeft invloed op mijn dagelijkse leven.

Conclusies uit het rapport

De belangrijkste resultaten:

  • Veel mensen uit de verschillende doelgroepen zijn al bekend en bezig met bodemdaling. Meer dan 90% van alle ondervraagde doelgroepen zijn bekend met bodemdaling. Ongeveer een derde van de inwoners, agrariërs en ondernemers geeft aan dat bodemdaling invloed heeft op hun dagelijks leven (Afbeelding 1). Maar liefst meer dan 50% van de inwoners geeft aan dat ze verzakkingen van de tuin ervaren.
  • We kunnen meer aan bodemdaling doen wat we denken. We schatten onze eigen invloed op bodemdaling lager in dan daadwerkelijk het geval is. In de wetenschap wordt er vanuit gegaan dat we voor 90% wat aan bodemdaling kunnen doen en dat 10% zich buiten onze invloed bevindt. Vrijwel alle doelgroepen schatten dit (veel) te laag in.
  • Uit de enquête blijkt dat bodemdaling wordt gezien als een probleem voor alle doelgroepen. Hierbij zoeken de respondenten naar samenwerking. 100% van de respondenten bij terrein beherende organisaties geeft aan dat samenwerking met de regio noodzakelijk is; 88% vindt dat samenwerking met het Rijk noodzakelijk is.
  • Alle doelgroepen voelen zich verantwoordelijkheid voor de aanpak, maar in de eerste plaats wordt deze belegd bij álle overheidsorganisaties die betrokken zijn bij bodemdaling. Zo vindt meer dan 80% van alle ondervraagden dat waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk verantwoordelijk zijn.
Nieuwsoverzicht