bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Onderzoek naar kosten en baten drukdrainage in Alblasserwaard

Datum14 maart 2022

Ook buiten de Regio Deal bodemdaling Groene Hart vinden veel projecten plaats die bodemdaling onderzoeken en oplossingen zoeken om ermee om te gaan. Zoals in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland ‘Naar een duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden’. Daarin is men in het veenweidegebied in de Provincie Zuid-Holland op zoek naar een nieuwe balans tussen landbouw en bodemdaling.

Door de eeuwen heen is het altijd een uitdaging geweest ruimte te geven aan de verschillende waarden en gebruiken in de veenpolder. Het veenpolderlandschap laat zien dat we ons kunnen aanpassen aan een lastige natte omgeving.

Meer zicht op effectiviteit van maatregelen

Ton de Nijs van het RIVM is een van de onderzoekers. Ton: “De focus in deze studie ligt op de Alblasserwaard. De provincie wil hier de komende jaren 250 – 500 ha met bodemdalingsremmende maatregelen realiseren. Om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de maatregelen voeren Deltares, WEnR en RIVM momenteel een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) uit, naar de inzet van drukdrainage in het gebied.

Bij drukdrainage worden onderwaterdrains aangesloten op een waterreservoir en met een pomp wordt de grondwaterstand daarbij actief beïnvloed. Hierbij worden de maatschappelijke kosten en baten in een situatie zonder maatregelen vergeleken met een alternatief waarbij drukdrainage wordt toegepast om de bodemdaling en CO2 uitstoot te verminderen. We brengen de kosten voor drukdrainage in beeld, het verlies aan agrarische productie én de baten. Te denken valt aan een verminderde CO2 uitstoot, verbetering van de waterkwaliteit, het effect op de weidevogels alsook de kosten en baten voor het waterbeheer. Het gaat dan om de verminderde funderingsschade aan keringen, stuwen, duikers en gemalen. Maar ook om de investeringskosten van extra gemalen om aan de normen voor wateroverlast te kunnen voldoen.

Heeft drukdrainage wel of geen zin?

Al deze informatie wordt voor zover mogelijk vertaald naar de waarde uitgedrukt in geld en omgerekend naar de prijzen van 2020. Als je dan alle kosten en baten bij elkaar optelt kun je zien of de inzet van drukdrainage voor de maatschappij wel of geen zin heeft. Omdat we alles nog niet precies weten, brengen we ook de belangrijkste onzekerheden in beeld. Denk dan aan de CO2 prijs, de kosten van drukdrainage en de effectiviteit van drukdrainage om de bodemdaling te verminderen.

In de analyse brengen we de som van alle kosten en baten op een kaart in beeld, zodat je direct kunt zien waar de toepassing van drukdrainage waarschijnlijk wel en geen zin heeft (zie de afbeelding).

Deze analyse is een eerste stap om de belangrijkste kosten en baten van drukdrainage in beeld te brengen. Komend jaar zal de studie een vervolg krijgen waarbij we naar andere beleidsvarianten gaan kijken of andere effecten zoals op stikstof mee gaan nemen.”

netto_contante_waarde_675_reductie-bodemdaling_750
Totaal van de berekende maatschappelijke kosten en baten in de Alblasserwaard
Nieuwsoverzicht