bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Lobby rond bodemdaling

Datum15 april 2021

De Regio Deal bodemdaling is niet het enige initiatief dat zich richt op bodemdaling. Er gebeurt veel meer rond bodemdaling, zoals op het gebied van lobby door het Platform Slappe Bodem. Het platform is al ruim 20 jaar de samenwerking van lokale en regionale overheden, dat wordt gevoed door de expertise van kennisinstituten en de ervaring uit de praktijk. Het richt zich op bewustwording en agendering rondom bodemdaling in bebouwd en landelijk gebied. Dit betekent onder andere dat lobby wordt gevoerd op Rijks-, regionaal en lokaal niveau. Het Platform Slappe Bodem is betrokken geweest bij de totstandkoming van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart en de oprichting van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Daarnaast richt het platform zich op compensatieregelingen voor gemeenten in het gemeentefonds en het faciliteren van een bevlogen netwerk professionals rondom bodemdaling.

verzakking-bij-inwoners-garage_750
Bron: Platform Slappe Bodem

Bodemdaling in politiek Den Haag

Het platform heeft een position paper ontwikkeld over de nationale aanpak van bodemdaling in de nieuwe kabinetsperiode. Deze position paper is aangeboden aan de programmacommissies van de landelijke partijen. Bij de presentaties van de verschillende programma’s bleek dat dit effect heeft gehad: de programma’s van D66, GroenLinks, CDA, VVD en PvdA besteedden aandacht aan bodemdaling. Daarbij hebben D66 en CDA specifiek aandacht voor bodemdaling in bebouwde gebieden.

Op basis van de position paper is een online mediacampagne ontwikkeld die in januari 2021 van start is gegaan. Met beelden van verschillende aspecten van bodemdaling is via social media (Twitter, LinkedIn en Facebook) aandacht gevestigd op de gevolgen van bodemdaling. Deze campagne was gericht op kandidaat-Kamerleden, huidige Kamerleden en beleidsbeïnvloeders. Ook werkt het platform, met partners en de koepelorganisaties van gemeenten, waterschappen en provincies, aan inbreng op het gebied van bodemdaling ten behoeve van de formatie van het nieuwe kabinet en het coalitie akkoord. Daarnaast worden contacten gelegd met nieuwe Kamerleden om bodemdaling ook bij hen onder de aandacht te brengen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Komend jaar richt het Platform Slappe Bodem zich daarnaast op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Daarbij wordt onder andere aandacht geschonken aan het bodemdalingsbestendige beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de aanpak van funderingsproblematiek en de veenweidegebieden.

Nieuwsoverzicht