bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Activiteiten Veenweiden Innovatiecentrum hebben niet stilgestaan

Datum21 juni 2021

De ontwikkelingen in de veenweiden hebben het afgelopen jaar niet stil gestaan, ondanks de coronamaatregelen. Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) werkt aan de hand van een meerjarenprogramma 2020-2023. Dat richt zich onder andere op de doelstelling uit het Klimaatakkoord voor een vermindering van uitstoot van broeikasgas uit de veenweidegebieden. En daarbij ook de landelijke discussie over het stikstofbeleid. Daarnaast is de waterbeschikbaarheid in veenweiden een van de onderwerpen waar het VIC zich op richt.

bezoek-aan-vic-door-regio-deal_750

De maatregelen die voor de vermindering van uitstoot van broeikasgas voor de veenweiden in beeld zijn, vinden voor een belangrijk deel hun oorsprong bij het VIC. Denk daarbij aan het vernatten van veen met behulp van actieve waterinfiltratie (drukdrainage), natte teelten (zoals cranberry, lisdodde en (wilde) rijst) en recent de ontwikkeling van het verkleien van veen. De resultaten van verkleien van veen tot nu toe zijn veelbelovend (klei kan de CO2 uitstoot van veen tot wel 60% afremmen). Deze maatregel vraagt niet om extra water en heeft naar verwachting landbouwkundig een aantal positieve effecten.

Een andere highlight is Boeren op Hoog Water dat in 2020 is gestart. We zoeken hierin naar een bedrijf met minimale klimaatimpact en toekomstig economisch perspectief. Het VIC heeft gesprekken gevoerd met boeren en overheden over het stikstofprobleem. Melkveehouders zijn actief betrokken bij pilots in het veenweidengebied en op die manier worden zij kennisdrager in de regio.

Het VIC werkt ook aan het verankeren van innovaties en veenweidenkennis bij studenten, zowel op MBO, HBO als Universitair niveau. Zo voerden studenten in 2020 studies uit naar waterinfiltratie en grondwaterpeil, stikstof en kringlooplandbouw.

Erik Jansen: “Wat we als VIC doen is meer dan het uitvoeren van activiteiten in een programma. Onze activiteiten zijn bouwstenen voor het gesprek over de grote maatschappelijke thema’s voor de veenweiden in de komende tijd: stikstofproblematiek, broeikasgassen, verdienvermogen, klimaatadaptatie etc. Dat gesprek voeden we met onze kennis en innovaties, en voeren we met onze bezoekers. Juist dat is ook onderdeel van de doelstellingen van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart.”

Ondanks de corona-maatregelen is er rond de zomer van 2020 nog veel bezoek geweest op de locatie van het VIC. Verder gebruikt het VIC vlogs, nieuwsbrieven, webinars, etc. om iedereen toch betrokken te houden bij de activiteiten. Het VIC hoopt iedereen binnenkort weer, zonder Corona beperkingen, op locatie te kunnen ontvangen.

Nieuwsoverzicht